Untitled Document

โครงการวิจัย

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย/การนำไปใช้ประโยชน์

<เกี่ยวกับทุนวิจัยมพล.

รายงานข้อมูลสถิติมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อการผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยสู่ชุมชน

Untitled Documentทำเนียบนักวิจัย

ค้นหาข้อมูล


ผศ.ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง

บัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ประดิษฐ์ ศรีอ้วน

บัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวกิ่งแก้ว อุ่นวงศ์

คณะนิติศาสตร์

อาจารย์ญาติพิชัย กลิ่นเจริญ

คณะนิติศาสตร์

<<ดูข้อมูลนักวิจัยทั้งหมด>>

โครงสร้างบุคลากรสน.วิจัย

สื่อสาระพันความรู้
( KM & News
)

วีดีโอรองอธิการบดีวิจัยพบนักวิจัย   23/6/2560
หนังสือ/เอกสารเผยแพร่จากสน.วิจัย
ข่าวสารทุนวิจัย/เวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย

 

รวม Link ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

 

   

ผลงานวิจัยโดดเด่น


ผลงานวิจัยสถาบันดีเด่นระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ปี 2558

การพัฒนาระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยใช้หลักการ Responsive Web โดย อาจารย์วิไรวรรณ แสนชะนะผลงานวิจัยรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ปี 2557

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีท้องถิ่น ของประชาชนบ้านคุ้งวัง - วังส้มซ่า ตำบลวัดพริกอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย อาจารย์บุษณีย์ เทวะ อาจารย์นิธิวดี ทับทิมศรี และผศ.ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ


ออกแบบและพัฒนาระบบโดยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก Copyright Reserved 2017